Laten we God de deur uit doen

Laten we God de deur uit doen

‘Laten we God de deur uitdoen want God is de bron van alle ellende…’

Voordat je geschokt dit verhaal terzijde schuift, nodig ik je uit om rustig en ontspannen verder te lezen. Laten we het beeld wat we geschapen hebben van God de deur uitdoen, want dat beeld, datgene wat we God noemen, is de bron van alle ellende. We zeggen dat God de mens geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis. De waarheid is dat wij beperkte mensen God geschapen hebben naar ons beeld en gelijkenis. Wij kleingeestige mensen zijn niet in staat om de totaliteit van God te bevatten en dat is oké. God is niet te bevatten. Maar omdat we nu eenmaal alles willen begrijpen, alles tastbaar willen maken hebben we God zolang als we deze aarde bevolken geprobeerd in tastbare concepten te verpakken. In beelden, in plaatjes in namen hebben we het Onnoembare, het Ongrijpbare, het Onmeetbare, het Onbegrensde teruggebracht binnen de grenzen van het menselijke begrip. En zo schiepen en schapen we dag na dag het beeld van God wat ons het beste bevalt maar wat God onwaardig is.

Atheïsten en filosofen proberen elkaar al decennialang te overtuigen van hun gelijk. De ene partij zoekt voortdurend naar bewijzen dat God niet bestaat, de andere partij zoekt voortdurend naar bewijzen dat God wel bestaat. Als God werkelijk bestond in een vorm zou Hij lachen totdat de tranen over zijn wangen biggelden van plezier. Die tranen zouden ongetwijfeld na verloop van tijd veranderen in tranen van verdriet en wanhoop over zoveel onbegrip.

God als tuinman

Er is een verhaal van God als tuinman. Ik vind het een prachtig verhaal en heb het zelf meerdere malen gebruikt. God is als een tuinman die zijn tuin bewerkt. Hij schept zich voortdurend in allerlei vormen, mooie en minder mooie en de kern van al die scheppingen is het wonder. Een wonder is een wonder en valt niet te ontrafelen, hoezeer wij dat ook zouden willen. Door het wonder niet het wonder te laten, degenereren we het wonder tot goedkope magie. We ontkrachten het wonder tot het wonder niet langer een wonder meer is. We zitten stiekem dag en nacht aan de rand van de tuin en proberen God, de tuinman, te vangen en te ontmantelen. En omdat God niet te vangen is en zich op geen enkele manier laat zien, ook niet in de vorm van de tuinman, beweren we dat God niet bestaat. Maar dat heeft niets met God te maken, laat staan met de tuinman of de tuin. Die twee zijn beiden wel degelijk een realiteit. Het heeft met onze beperkt voorstellingsvermogen te maken dat we niet voorbij de vormen kunnen kijken. Met het feit dat wij te kleingeestig zijn om ons werkelijk een voorstelling van God te maken. En dat zijn we ook, we zijn daar te kleingeestig voor.

God laat zich nu eenmaal niet vangen in een beeld, in welk beeld dan ook. Elk beeld is een regelrechte aanfluiting van God, een ontkrachting. God is de totaliteit van alle dingen en tegelijkertijd is God elke creatie apart. En omdat we nu eenmaal zo beperkt zijn vergeten we dat we rustig in de tuin kunnen gaan zitten om de tuin te ervaren. We kunnen God ervaren in de tuin, in alle creaties, in alle bloemen, in alle insecten, in alle vogels, dieren, ja zelfs in de mens! God is de tuinman en de tuin. Je zult God niet vinden gescheiden van zijn tuin. Je kunt God niet zien, je kunt God alleen maar ervaren. Door jezelf leeg te maken en jezelf te ontdoen van alle beelden, alle concepten alle creaties waar we door de eeuwen heen, door alle incarnaties heen, ons systeem mee bezoedeld hebben, zijn we dichter bij God als we ooit zijn geweest. Het vraagt om af te rekenen met het verleden. Af te rekenen met alles wat we eens als waarheid hebben aangenomen. Met alles waar we eens onze identiteit uithaalden en wat we gebruikten om onszelf te onderscheiden en te verheffen boven anderen.

Mijn God

Mijn God is het vergif, het is de bron van alle ellende, de bron van alle lijden. Mijn God is de kern dat we elkaar bevechten uit naam van diezelfde God. Mijn God is de kern dat de moslims in het noorden van Thailand besloten hebben de boeddhisten in dat gebied uit te roeien en te vermoorden totdat alleen hun gebied, hun zuivere ras, in dit geval de moslim overblijft. Mijn God is de oorzaak dat de joden Christus aan het kruis sloegen omdat ze in hun denken, in hun zelfgecreëerde beelden, bleven steken. Mijn God is de oorzaak dat de christenen zo nodig de arme negerkindertjes moesten gaan bekeren omdat hun God, de natuur, zo primitief was. Mijn God is de oorzaak dat christenen wereldwijd tempels hebben vernietigd om er de kerken van hun God op te bouwen. Mijn God is de oorzaak dat de Chinezen Tibet binnenvielen om een oude cultuur met de grond gelijk te maken. Mijn God is de oorzaak dat de Verenigde Staten van Amerika hun aanvankelijke opdracht zijn vergeten en  zichzelf verheven hebben als zijnde de enige echte ware God gebaseerd op macht en geld en in de vorm van Mr. Bush op de troon van God zijn gaan zitten om de wereld te laten zien dat zij het recht hebben om in te grijpen in een, in hun ogen, goddeloze wereld. Moord is ineens geen moord meer wanneer het uit naam van God gebeurd. Honderden, ja duizenden mensen werden en worden dagelijks vermoord uit naam van God. Niet een van deze moordenaars verdwijnt achter slot en grendel. Niet een van deze massamoordenaars wordt aan de galg gehangen en wereldwijd vertoond op het internet. Niet een van deze massamoordenaars verdwijnt naamloos jarenlang in de dodencel om uiteindelijk de doodstraf te ondergaan, zoals mijn vriend Edward uit Texas* en vele Edwards in het goddeloze Amerika.

Beeltenissen

Dus laten we God de deur uitdoen. Laten we alle beelden die we eens gecreëerd hebben van een God en waar we onze veiligheid en onze zekerheid uithaalden voorgoed de deur uitdoen. Hoewel we volgens ons zeggen niet meer in een God geloven gebruiken we deze beelden nog steeds wanneer het ons uitkomt om onszelf te verheffen boven andere culturen, boven andere beschavingen. Ja, we creëren willens en wetens steeds nieuwe beelden door symbolische beeltenissen, zoals het beeld van de meester Jezus en Maria Magdalena steeds opnieuw te herscheppen en te persen in de beeltenis van een historisch figuur. Om deze nieuwe beeltenissen de ether in te slingeren als zijnde de nieuwe waarheid en ons zogenaamd te bevrijden van de beperkte beelden van weleer. Wanneer we niet bereid zijn om onszelf wakker te schudden en zelf verantwoordelijkheid te dragen voor al onze beelden, zolang we ons hoofd blijven verstoppen in het zand, zal dit blijven gebeuren. Nieuwe religies zullen zich blijven vestigen op de fundamenten van oude. We willen niet begrijpen dat goddelijke impulsen geboren worden in ieder moment en onmiddellijk zullen verstarren als we ze in vormen gaan duwen en verheffen tot waarheid. Alles wat we in het verleden verafschuwden herscheppen we elk moment opnieuw.

Is Jezus ook niet zo begonnen? Is Gautama de Boeddha ook niet zo begonnen? Nee, zij hebben geen nieuwe kerken, geen tempels gecreëerd. Zij wisten maar al te goed dat ware religie levendig en vernieuwend is, elk moment opnieuw, en nimmer in een vaste structuur gestopt kan worden. Religie is een ervaring, een belevenis, een vorm van zuiver zijn. Zij zijn eerder gestopt. Ze hebben op geen enkele manier een geloof of een kerk willen stichten. Het zijn hun volgelingen die dat gedaan hebben. Het christendom, het boeddhisme, de islam en alle kerken, tempels en moskeen zijn het gevolg van een concept, van een overtuiging, en hebben in die zin niets te maken met de zuivere boodschap van de Meester Jezus, van de profeet Mohammed.

Gautama de Boeddha ging er prat op dat hij geen nieuwe religie in de wereld heeft gezet. Maar heden ten dage vind je overal boeddhistische tempels waar Boeddha geëerd wordt als een God, als een persoon.

Waarheid

Dus laten we God de deur uitdoen. Laten we alle tempels omver gooien en alle kerken afbreken. Niet daadwerkelijk maar in onszelf. Laat je niet langer bedotten door een geloof waar je jezelf aan vast bent gaan klampen om bij de veiligheid van de clan te horen. Een waarheid die niet de onze is maar die we als overlevering hebben meegekregen. Concepten zijn altijd oud en achterhaald, en God kan nooit oud zijn. God is altijd nieuw. God is altijd dit ene moment. God schept zich elk moment in nieuwe vormen. God is al die vormen en tegelijkertijd geen enkele vorm. Je kunt God niet bevatten. Je kunt God uitsluitend ervaren in al Zijn vormen, de mooie en de minder mooie, geen enkele uitgezonderd.

Dus zet jezelf niet buiten de tuin en ga niet wachten totdat de tuinman verschijnt. Zet jezelf in het midden van de tuin. Wees jezelf, wees goddelijk, en ervaar het goddelijk in alle verschillende creaties in de tuin.

Laten we ophouden met de dodelijk concepten die we eeuwenlang rondstrooien en waarmee het intellect het gepeupel onder de duim heeft proberen te houden. Laten we het valse respect voor al deze concepten rustig loslaten. Het zijn holle frasen, bij elkaar gebracht uit reeds bestaande bronnen, maar niet doorleefd door het Zelf. En God kan niet bijeen gebracht worden, God kan niet in een concept geduwd worden, God kan alleen maar rechtstreeks ervaren worden als licht, als liefde, als energie.

Ga zitten, maak jezelf leeg en laat alle beelden los. Ervaar jezelf zoals je werkelijk bent. Geen vaste vorm maar energie, vibratie, trilling, frequentie. Val uiteen in miljarden deeltjes. Voel hoe die deeltjes sneller zijn dan het licht zelf. Dat is waarheid, dat is wat je bent, dat is wat voortdurend ontstaat en vergaat – ontstaat en vergaat – ontstaat en vergaat. God is voortdurende beweging. God ontstaat en vergaat voortdurend in Zijn schepping. God is sneller dan het licht, en God is tegelijkertijd het licht zelf. God is boven alle vormen verheven en tegelijkertijd is God alle vormen. God is liefde met hoofdletters en omvat alles in zijn grenzeloze liefde, zelfs datgene wat denkt geen liefde te zijn. Want in essentie is alles liefde. Alles komt voort uit liefde, uit die Ene bron en zal uiteindelijk terugkeren in die Ene bron die liefde heet…

En er is natuurlijk niets op tegen om in de beperking van het mens zijn God te eren in een beeltenis, zolang we die nog nodig hebben. In onze gemanifesteerde vorm maken we nu eenmaal gebruik van vormen. Daar is niets op tegen zolang we weten dat het slechts beelden zijn, een vorm ver bezijden de waarheid, en een zwakke afspiegeling van de werkelijkheid. Zolang we onszelf en anderen blijven respecteren en onze beelden niet gebruiken om elkaar te bevechten, om anderen op te zadelen met onze beelden als zijnde DE waarheid, is er niets aan de hand. Zolang we onze angsten niet gebruiken om verdeeldheid en onrust te zaaien, om het recht aan te ontlenen onszelf te verheffen en anderen te onderdrukken, is er niets aan de hand…

Om Shanti,
Yasmin

Wees stil en weet

Wees stil en weet

Ik ben het gat in de fluit waar de adem van Christus door beweegt. Luister naar deze muziek…
– Hafiz – Soefi

Tijdens een 21-daagse stilte periode, waarin mijn enige voeding mijn tuintje, de vogels en de ongeziene wereld waren, liet mijn fysieke voertuig het op vele fronten afweten. Terwijl het lichaam balanceerde op het scherp van de snede, verbleef ik in vrede in de grenzeloze ruimte van mijn hart. Oer-vertrouwen, overgave en het proces van alchemie verlegden grenzen tussen dood en leven. Ik word letterlijk en figuurlijk steeds lichter…

Dagboek

‘…Wij zijn zuiver bewustzijn. Grenzeloze, goddelijke ruimte. Stilte. Wij zijn Niets. Wij zijn God.
Door te ontkennen wat we zijn, scheppen we vanuit onze materiële werkelijkheid, die we inmiddels als waarheid beleven, mensonwaardige situaties. Het is goddelijke interventie dat er ingegrepen wordt in de zichtbare werkelijkheid. En hoe pijnlijk ook om te zien wat we met onszelf doen: hoe we onszelf ontkennen en vernietigen, achter die uiterlijke vernietiging is nog steeds het Bewustzijn werkzaam. Ook al lijkt het ver weg, dit is de periode bij uitstek om wakker te worden en ons te realiseren wie we zijn. Dit is de tijd bij uitstek om niet langer het heft uit handen te geven aan wie dan ook, aan wat dan ook. Aan God, de politiek, de farmaceutische industrie, aan onze leiders…’.

‘…Wij zijn, Ik ben, de goddelijke kracht die alles bezield. Op het moment dat ik daar volledig de verantwoordelijkheid voor neem en niet ga wachten tot het zich wel zal openbaren, schep ik louter goddelijke vibraties in mijn binnenwereld en laat ze uitstromen naar de buitenwereld, zodat anderen de kans krijgen om ze op te pikken en te ontwaken…’.

‘…Het is niet de bedoeling dat we ontkennen dat wat is. Het is de bedoeling dat we ons niet langer verbinden met dat wat is. Door ontkenning creëren we dat wat is. Door wakker te zijn, te zien wat is en onszelf daar niet langer mee te verbinden, geven we datgene wat gecreëerd is de mogelijkheid om uiteen te vallen. Alles wat ontstaat vergaat. Alles wat gecreëerd is, is uiteindelijk ten dode opgeschreven. Elke materiële vorm valt uiteen. Maar datgene wat blijft is zuiver Bewustzijn. En dat is, wat ik ben. Dat is wat jij bent. Dat is wat wij zijn…’.

De wereld zou in één klap het paradijs worden zoals de Schepper het heeft bedoeld als mensen zich op dit moment zouden realiseren wie zij in werkelijkheid zijn. Niemand, maar dan ook niemand, zal de leugen die regeert nog kunnen ondersteunen, op het moment dat alle leugens in onze binnenwereld zijn opgelost.

Waarheid

Door mijn binnenwereld te transformeren creëer ik mijn eigen werkelijkheid en transformeer ik de wereld buiten mij. De stap naar vrijheid is een innerlijke stap. Het enige wapen op mijn pad is Liefde. Door mezelf, al mijn geloofssystemen en gehechtheden tot op het bot af te breken, sta ik dichter bij de waarheid dan ooit.  Ik besta nog steeds in mijn fysieke manifestatie om in deze enerverende tijd een Baken van Licht te zijn. Het leven is een mysterie…

Demonstreren

In deze staat van zijn is het niet nodig om te demonstreren. Heb het lef om eerlijk en oprecht in je eigen spiegel te kijken. Omarm wie jij in wezen bent en durf daarvoor te staan, zonder te analyseren of te oordelen. Wanneer we beseffen dat tijd en ruimte in wezen niet bestaan, kunnen we zonder fysieke aanwezigheid overal zijn en geweldloos ondersteunen wat wij wensen te ondersteunen. In stille verbondenheid met Al wat Is.

Alles wat gezegd kon worden over de huidige situatie, is inmiddels wel gezegd. Ieder mens creëert zijn eigen werkelijkheid. Ieder mens ontwaakt op het juiste moment. Daar kan ik niets aan toevoegen en niets aan veranderen.

Eenheid in verscheidenheid

In Eenheid leven betekent dat ons kleine ikje niet langer centraal staat. In Eenheid leven betekent grenzen verleggen en onszelf openen voor vernieuwing. In Eenheid leven betekent dat we het donker niet ontkennen, maar niemand beschuldigen. Omdat er niemand schuldig is. Het is onwetendheid, niet meer en niet minder.
In Eenheid leven betekent in verbinding zijn met alles en iedereen. Onszelf ten volle verantwoordelijk voelen voor wie we zijn, voor wie ik ben, waardoor ik zonder ogenschijnlijk iets te doen een wegwijzer kan zijn voor anderen.

Hazenpad

In tijden van diepe duisternis zijn er vele ongeziene krachten in het universum die ongeduldig staan te trappelen om onze transformatie te ondersteunen. Je kunt ze ervaren in de stille ruimte van je hart. Dit is dé tijd bij uitstek om wakker te worden Dit is dé tijd om te kiezen voor kortstondige geluk, of ons te realiseren dat de zichtbare werkelijkheid niet meer en niet minder is dan een illusie. Het is ware levenskunst om te sterven voor je sterft. Offer het ego in het vuur van de Liefde zodat het zonder gezichtsverlies het hazenpad kan kiezen. Op dat moment verlaten we de wereld van de angst en valt er niet langer iets te vrezen. Je kunt in volle glorie, in alle eeuwigheid, voor jouw waarheid, voor jouw goddelijkheid gaan staan…

Wees stil en weet…
Yasmin

  • De drie quotes onder Dagboek heb ik opgenomen tijdens deze periode en letterlijk weergegeven…
  • Om God zijn gerechtelijke plaats te geven, moest ik Hem letterlijk en figuurlijk de deur uit doen
  • Christus ofwel Bewustzijn is het Licht in de wereld…
  • Je bent welkom om het proces van heelheid te omarmen en te vieren…

Aanmelden Blog

Een nieuwe wereld

Een nieuwe wereld

Lieve jij – andere mij,

Na een periode van vrijwillige retraite zit ik plots achter de computer. Het is tijd om een nieuwe wereld vorm te geven. De juiste tijd om onze rechtmatige plaats in het universum in te nemen

Het ego

Sinds we God de deur uit hebben gedaan zijn we de verbinding met moeder natuur, met onze ware natuur, langzaam maar zeker kwijtgeraakt. Hebzucht werd onze nieuwe religie. We associeerden ons meer en meer met buitenkant. Ontleenden onze identiteit aan status, aan bezit en als dit niet toereikend was aan een of andere overtuiging of geloofssysteem. Kortom, het ego wil gezien worden en heeft een onverzadigbare honger om zichzelf te onderscheiden.

De media en de reclame voeden dit concept voortdurend. Hoe verkoop je iets wat je niet nodig hebt? Geef de consument het gevoel dat het betreffende product iets toevoegt aan hun identiteit. Eenmaal aangeschaft begint de hebzucht naar meer opnieuw haar kop op te steken…

Na de 2e wereldoorlog werd het leven meer en meer maakbaar. We bouwden aan morgen, zorgden voor de toekomst en gaven onszelf een gevoel van schijnzekerheid. Alles werd in vakjes verdeeld, risico’s weggenomen. Dat wat de wetenschap niet kon bewijzen werd naar het land van de fabelen verwezen. We leerden te vechten tegen. Dus trokken we ten strijde tegen ziekten, terrorisme en andere denkbeeldige vijanden die we eerst in het leven riepen. Ondanks onze strijd tegen kanker is er nog nooit zoveel kanker geweest. Dat geldt ook voor terrorisme en alles wat we meenden onder controle te moeten krijgen. Wist je dat verkeerde medicatie en vaccinatie na hart en vaatziekten en kanker de 3e doodsoorzaak is?

Controle

Met de zorgvuldig voorbereidde pandemie beginnen we ons te realiseren dat de controle ons letterlijk uit handen is genomen. Het is de schuld van de machthebbers: de WHO, de wereldregeringen en de multinationals. Stel je voor dat we durven te erkennen dat we allerminst slachtoffers zijn en dat we dit allen tezamen hebben gecreëerd. Dan is er werk aan de winkel!

Het is blijkbaar nooit tot de massa doorgedrongen dat het beleid van onze regering geen schijn van kans zou maken wanneer het volk weigert onredelijke en absurde maatregelen op te volgen. En natuurlijk hebben ze het heel slim aangepakt. We worden, of liever gezegd, we laten ons 24 uur per dag hersenspoelen door de massamedia en geloven klakkeloos wat zij naar buiten brengen. Als we al anders denken dan wordt dat naar het rijk van de complotten verwezen. We hebben niet alleen onszelf tekortgedaan, we hebben ook onze ouderen en zwakkeren naar het rijk van de seniliteit verwezen door over hun leven en over hun welzijn te willen beslissen.

Laat me duidelijk zijn. We kunnen niet terug naar het oude normaal want dat was in alle opzichten abnormaal. Het is van de zotte dat een kleine minderheid zich ten koste van de grote meerderheid zit te verrijken, de aarde uitbuit en leegplundert. Als we bereid zijn om te delen is er overvloed voor iedereen…

In ruil voor bepaalde voorrechten en de schijn van veiligheid hebben we onze verantwoordelijkheden stukje bij beetje uit handen gegeven. Dit werd zo ernstig dat we zelfs niet meer onafhankelijk konden denken. We raken onze verworven vrijheden kwijt. Langzaam maar zeker beginnen onze ogen open te gaan. De massa is echter doodsbang en verstrikt in het zichtbare spel van illusies.

Identificatie

Zolang we ik, mij en mijn zeggen, zolang we ons identificeren met dat wat we hebben en niet met wat we zijn, zullen we oorlogen voeren, anderen onderdrukken en laten we onszelf uit gemakzucht manipuleren en vaccineren. Angst, schuldgevoel en plichtsbesef zijn de perfecte ingrediënten om het volk onder de duim te houden…

We hebben een cultuur gecreëerd van slachtoffers en kwetsbaren. We beschermen het zwakke en straffen degenen die dit zichtbaar maken. Een natuurlijke aanpak zou zijn om het zwakke te versterken. Het ware leven is nu eenmaal niet voor mietjes.

Dat doen we ook in de geneeskunde. Sinds we niet meer ziek mogen zijn verzwakken we ons immuunsysteem met medicatie en vaccinatie. We worden misschien ouder, maar de kwaliteit van leven laat veel te wensen over. Ooit een gezond mens ontmoet? Een gezond mens kun je herkennen aan zijn vitaliteit, de innerlijke vreugde die hij uitstraalt. Hij kan allerlei kwalen hebben, maar het licht van de liefde schijnt door hem heen. Zijn glimlach raakt vele harten.

Immuun

Leven is lef hebben. Leven is je buiten de grenzen begeven, leven is risico’s nemen. Je lijf wordt sterk en gezond wanneer het ziektes en weerstanden doorleeft en transformeert. Kruiden, homeopathie en acupunctuur versterken op natuurlijke wijze jouw immuunsysteem en ondersteunen het proces naar waarachtig heel worden.

Op emotioneel en spiritueel gebied zijn dat attributen zoals ayahuasca, iboga etc. Een fantastische weg om jouw waarachtige potentie naar boven te halen door de hel, welke de poort naar de hemel maskeert, in je zelf zichtbaar te maken. Zonder het donker is er immers geen licht.
In die zin niet te vergelijken met de meeste vormen van therapie welke er doorgaans op gericht zijn jou een volwaardig lid van de kudde te laten zijn. En zo werd ons unieke zijn steeds verder ingebed. Hoe je het ook wendt of keert, het is niet de massa die de wereld verandert, maar de eenling die het lef heeft om de kudde de rug toe te keren en ONT-waakt…

Het leven is een geschenk

In deze tijd waarin vluchten niet langer mogelijk is, kunnen we twee dingen doen. Of we gaan in de rol van slachtoffer en wijzen beschuldigend naar anderen. Of we houden daarmee op en beginnen stapje voor stapje onze angsten onder ogen te zien en te doorvoelen. We zetten de TV buiten spel en gaan zelf op onderzoek uit.

We hebben nu tijd om onszelf te omarmen en te voelen hoe het leven zich op een speelse manier in onszelf en door ons heen beweegt.  We gaan letterlijk weer voelen wie we Zijn.

We zijn geen materie. We zijn energie, bewustzijn, mysterie, een wonder. We kunnen het mysterie niet ontrafelen, dus laat het wonder gewoon het wonder zijn. Probeer het onkenbare niet te kennen door het een wetenschappelijk kader te geven. Dat is absoluut onmogelijk.

Datgene wat we zijn is niets – is leegte – is grenzeloze ruimte – is stilte. En in die stille ruimte is geen plaats voor angst. Daar is niet langer het besef van mijn huis, mijn vrouw en mijn auto. Daar is uitsluitend Zijn en dit ene moment.
Angst ontstaat als je in de toekomst leeft en bang bent iets te verliezen wat je nooit bezeten hebt. Hoe de toekomst eruit gaat zien dat weten we niet. Dat verandert voortdurend en heeft alles te maken met dit huidige moment

Eeuwig

Voor mij is er geen angst. Voor mij is er geen afstand. Sinds ik de dood heb doorvoeld is er geen reden om bang te zijn. Ik zie me nog liggen in een hutje in Zuid-Afrika in bed met een jonge moeder in mijn armen die stierf aan Aids. Ik zie de kindjes in Boksburg doodgaan. ‘Als er een God is dan is dit niet zoals het zou moeten zijn’, dacht ik. Toen mocht ik zien wat er werkelijk gebeurde. Dat wat we in wezen zijn is eeuwig en onveranderlijk en kan nimmer sterven…

Het leven is geven en nemen. Het leven is strijd. Het leven is ieder moment sterven om weer opnieuw geboren te worden. Een waarachtig spiritueel wezen voert die strijd binnenin zichzelf. Een waarachtig mens is bereid zijn eigen imperfectie onder ogen te zien. Het inzien is het einde van de imperfectie.

Achter alle schijnbare dualiteit komt de eeuwigheid in zicht. Dan stoppen we met iets of iemand te willen zijn die we niet Zijn. Dan gaat ziel steeds meer door ons lichaam stralen. Worden we min of meer transparant. We worden letterlijk Bakens van Licht die vreugde verspreiden zonder daar iets voor te doen. Want zolang we nog menen dat we iets moeten doen, zijn we nog niet in de dimensie van Zijn.

Vluchten kan niet meer

Het is de juiste tijd om de nieuwe wereld vorm te geven. Tijd om onze rechtmatige plaats in het universum in te nemen. Dat heeft niets te maken met buitenkant. Vrijheid is een innerlijke staat van zijn. Niemand kan onze ware essentie aan banden leggen. Ze kunnen ons in de gevangenis gooien. Ze kunnen ons dwingen onszelf te laten vaccineren. Ze kunnen ons lichaam, ons tijdelijk omhulsel, doden. Maar datgene wat we waarachtig zijn is eeuwig en onsterfelijk en laat zich niet langer verloochenen…

Om Shanti,
Yasmin

Aanmelden Blog

Het uur van de waarheid

Het uur van de waarheid

Een waarachtig gezond mens is levendig, enthousiast, creatief, onbezorgd en vreugdevol. Een gezond mens hoeft niet voor morgen te zorgen. Alles wat hij nodig heeft is er op het juiste moment. Een gezond mens kan ogenschijnlijk gehandicapt zijn, in een rolstoel zitten of zelfs aids hebben. Maar het licht van haar ziel zal haar goddelijke totaliteit niet langer verbergen en de omgeving zal haar ervaren als een stralende, als een lichtende persoonlijkheid.
– Uit mijn boek Kracht van het Zijn

Kiezen we voor genot op korte termijn of realiseren we onszelf dat waarachtig geluk niets met tijd heeft te maken. Dat dit hele theater pas op zal houden wanneer wij besluiten dat het genoeg is geweest door te durven doorvoelen waar we nu werkelijk bang voor zijn.

Goddelijk voertuig

Nadat ik gekozen heb voor het Leven kan ik niet langer mijn lichaam folteren met chemische medicatie en vaccinatie. Ik ben gezond naar lichaam, ziel en geest. Ik leef ten volle en geniet van ieder moment. Als het mijn tijd is om naar huis te gaan zal mijn tijdelijke behuizing sterven. Datgene wat ik ben is eeuwig en onsterfelijk.
– Lees: Niet langer kan ik zwijgen

Sinds we God de deur uit hebben gedaan zijn we niet alleen de verbinding met onze goddelijke natuur kwijtgeraakt, we voelen ook niet langer de samenhang der dingen. Niet alleen is alles en iedereen in het universum met elkaar verbonden, elke daad, elke gedachte heeft haar weerslag op de totale zichtbare schepping.

Testsamenleving

Een bewust mens realiseert zich dat wij in het rijke westen voornamelijk bezig waren met ikke, ikke en de rest kan stikken. Er leek geen grens aan datgene wat we materieel konden verwezenlijken. Bracht ons dat gelukzaligheid? Nou nee, niet echt. Daarvoor gingen we de wereld in, naar India, de arme negerkindjes of naar de vluchtelingen. Zij hebben blijkbaar iets wat wij vergeten zijn. Ik noem het levenskunst. Zij leven in verbinding met Al wat Is. In verbinding zijn betekent dat je op dit moment het optimale uit je leven haalt en niet morgen of volgend jaar. Je zorgt niet voor de toekomst omdat de toekomst in wezen niet bestaat.

De bewuste mens kiest niet voor een testsamenleving. De bewuste mens kiest er niet voor haar unieke immuunsysteem naar de gort te helpen door zich te laten prikken. De wakkere mens vindt het niet normaal om zich te ontsmetten, mondmaskers te dragen en gepaste afstand te bewaren en doet geen concessies om zo snel mogelijk terug te keren naar het oude abnormaal. De wakkere mens zal het testen van kinderen op scholen niet ondersteunen.

Tijdelijk behuizing

Het lijden wat zich op dit moment manifesteert komt voort uit het feit dat we onszelf steeds meer identificeren met onze uiterlijke verschijningsvorm en niet met datgene wat onze tijdelijke vorm in stand houdt: ons innerlijke lichaam ofwel onze ziel. Op de weg die wij bewandelen zijn we volledig vergeten wie we zijn en vertrouwen we kritiekloos de berichtgeving die niets anders beoogt dan ons volkomen in de ban van de angst te houden, zodat we ons gewillig in zullen lijven in het grotere plan.

Alles gaat voorbij

De reden waarom we in deze plandemie zijn beland is niet alleen omdat we blindelings onze begeerten wilden bevredigen, maar ook omdat de peilloze leegte die we voelen op geen enkele manier met materie te vullen is. Deze plandemie hebben we dus onbewust gecreëerd om de weg naar huis terug te vinden. Ofwel de weg naar binnen, waar het koninkrijk Gods al die tijd geduldig ligt te wachten totdat wij onszelf waardig genoeg vinden om haar te betreden.

Zie mij

We zijn voortdurend bezig om erkenning te zoeken in de buitenwereld. Ondanks onze uiterlijke weelde is het gat in ons binnenste een bodemloze put die we proberen te vullen met goederen, vermaak, de schijn van onwaarachtig leven en valse spiritualiteit. We spelen de rol die onze ouders, opvoeders en maatschappij van ons verlangden: ‘Zorg dat je iets bereikt, want op jezelf ben je niets’. Het intense lijden wat dit met zich meebrengt was slechts één ademhaling verwijderd van de situatie waarin we nu zijn beland.

Ontsmetten, afstand houden, mondmaskers, testen, registratie, vaccinatie. Allemaal vormen van onreinheid, van imperfectie, welke naadloos aansluiten bij het zondige en onwaardige zelfbeeld wat de meesten van ons hebben gecreëerd. De onderliggende emotie is: ‘Ik ben niet goed genoeg. Ik kan niet voldoen aan wat jullie van mij verwachten. Ik ben zelfs niet in staat een normale griep te overleven. Het leven is te pijnlijk. Geef me medicatie en drugs zodat ik niet hoef te voelen hoe mislukt ik ben’.

Apartheid

In het afgelopen jaar zijn we zo gewend geraakt aan deze regels, dat velen er heilig in geloven. En zo hebben we twee nieuwe kerken gebouwd. De kerk van de kreupelen en de kerk van de volmaakten. De volmaakten zijn zij die zich keurig naar de regels voegen, omdat zij geloven dat dit de enige weg is om terug te keren naar het oude abnormaal. Zij krijgen bonuspunten in de vorm van zoethoudertjes. Als je gevaccineerd bent hoef je niet langer te testen. Nog wel een mondkapje, kleinigheidje toch?
Ben je wakker genoeg dat je je indien mogelijk aan de maatregelen onttrekt, je niet vrijwillig laat testen, laat staan vaccineren dan behoor je tot de kreupelen, ofwel de outcast. Dan is het jouw schuld dat gezonde en kwetsbare mensen ziek worden. Hoe ongelofelijk dat ook moge klinken, de meeste mensen geloven daar inmiddels heilig in. En probeer daar maar eens mee te leven…

De ware weg

De enige weg die we kunnen bewandelen is de weg naar binnen om te voelen wat onze waarheid is. Jouw voertuig is een prachtig instrument dat feilloos reageert op datgene wat je erin stopt. Ik heb het niet alleen over datgene wat je eet, maar veel meer over dat wat jij denkt. En nu heb ik het niet over dwangmatige positieve gedachten, integendeel. Wanneer je de waarheid durft te zien en jouw denkbeeldige vijand in de ogen durft te kijken, kom je erachter dat je al die tijd jouw eigen vijand was.

En dan word je wakker. De tijd dat jij nog in sprookjes geloofde die anderen je vertelden is voorbij. Jij wandelt vol vertrouwen jouw unieke pad. Dat pad heeft niets te maken met iets te willen bereiken maar veeleer met dat te zijn wat jij altijd al was: Goddelijk en grenzeloos en in alle opzichten uniek. Er is geen tweede zoals jij.

Het uur van de waarheid

Trouw blijven aan jezelf opent de poort naar de hemel. Niet na je dood, maar op dit moment. Zodra je je beperkingen accepteert, ontvouwt zich ruimte binnen die beperkingen en kun je jouw hemel op aarde vestigen op dit unieke moment.

Een kleine achtertuin wordt een paradijs van oneindigheid wanneer jij het centrum durft te zijn, in plaats van de begrenzing te vormen.
– Uit: Boek Liefde

Tuinman

We kunnen God ervaren in de tuin, in alle creaties, in alle bloemen, in alle insecten, in alle vogels, dieren, ja zelfs in de mens! God is de tuinman en de tuin. Je zult God niet vinden gescheiden van zijn tuin. Je kunt God niet zien, je kunt God alleen maar ervaren. Door jezelf leeg te maken en jezelf te ontdoen van alle beelden, alle concepten alle creaties waar we door de eeuwen heen, door alle incarnaties heen, ons systeem mee bezoedeld hebben, zijn we dichter bij God als we ooit zijn geweest.
– Uit: Boek Oorspronkelijk

De tijd is nu

Onderzoek en doorvoel jouw angst. Word heer en meester over jouw leven. Wees dankbaar voor Al wat Is. Maak van jouw lichaam jouw tempel. Binnenin ligt de wijsheid van eeuwen verborgen: de kracht van jouw ziel, jouw ware zijn. Open je hart als een lotusbloem en jouw innerlijke kracht zal de wereld transformeren. De tijd is nu rijp…

In het Licht van de Liefde,
Yasmin

21 dagen Stille Retraite

Hoewel ik in verbinding blijf met Al wat Is ben ik van 3 t/m 24 mei ik alle opzichten offline. Giri gaat in deze periode wandelen…

Aanmelden Blog

Hart voor vrijheid

Hart voor vrijheid

Vrijheid is een innerlijk staat van zijn

Op zekere dag hoorde ik in Curaçao de naam van Pim Fortuyn noemen. Het was allesbehalve lovend maar mijn hart maakte een sprongetje van vreugde en ik voelde onmiddellijk een klik met de ziel van Pim. Vanaf die tijd was ik geïnteresseerd in politiek. Regelmatig ging ik buitenshuis het krantje lezen en een bakkie doen. Op de avond dat hij vermoord werd gaf ik een lezing. Ik reisde met zijn ziel naar het licht.

Ik hakte Pim in steen, maakte kennis met zijn beste vrienden en bezocht zijn broer. Later verscheen mijn boek Kracht van het Zijn met een ode aan Pim. Wederom werd ik verguisd en bij de vuilnisbak neergezet. Hoe kon ik in godsnaam het gedachtengoed van die partij ondersteunen. Geloof me, ik was niet bezig met partijideologie. Ik was bezig met de zielenpotentie van Pim, de omwenteling die hij teweeg kon brengen. De driedimensionale wereld was nog niet klaar voor Pim…

Onze huidige politiek staat niet langer ten dienste van het volk. Het is de hoogste tijd dat het volk opstaat en haar macht opeist. Binnen heel dit theater is er slechts één enkeling die niet schroomt om op te staan voor onze vrijheid en een tegengeluid laat horen.
Mensen keren zich wederom af. Hoe kan ik in godsnaam! Niets is wat het lijkt. Liefde kijkt met innerlijke ogen en sluit niets of niemand buiten. Nogmaals, ik ben niet bezig met partijpolitiek. Ik ben niet voor of tegen wie of wat dan ook. Ik laat me niet afleiden door de media. Maar als ik al ga stemmen zal ik stemmen op die persoon(en) die ondanks alles het lef hebben kritische vragen te blijven stellen ook al worden ze keer op keer voor gek weggezet.

Hypnotiserend

‘Samen tegen Corona’ werkt hypnotiserend en is gestoeld op angst, schuldgevoel en een vals gevoel van plichtsbesef. Afstand houden, mondkapjes dragen en je laten vaccineren met een lichaamsvreemde substantie om je medemens te beschermen is niet alleen arrogant, het getuigd van gebrek aan vertrouwen in het zelf genezend vermogen van jouw goddelijke voertuig.
Al is het kwart over twaalf nu de Europese Unie beslist heeft om het vaccinatie-paspoort al in juli in te laten gaan, dat overigens al klaarlag voordat Corona uitbrak, het is nooit te laat…

Bevrijding

Er is niemand buiten ons die ons zal bevrijden. God niet, de regering niet, de WHO niet, de farmaceutische industrie niet en zelfs Thierry Baudet niet.

De gevangenis waar we in verkeren hebben we allen tezamen gecreëerd door onze hebzucht en gemakzucht. Onze drang naar veiligheid en zekerheid heeft een hoge prijs. Maar niet getreurd. Elke vorm is tijdelijk en het leven op aarde is slechts een illusie. Door het leven in al haar facetten aan te gaan, kunnen we de illusie ontrafelen en onze taak op aarde verwezenlijken. We zijn hier immers gekomen om wakker te worden, om bewust te zijn.

Jouw zijn, jouw boeken raken, zij maken mensen wakker. Jij biedt de lezer geen houvast of veilige haven. Je geeft hooguit inzichten als handreiking…

Ja, daarvoor kwam ik dus op aarde. Liefde is niet lief. Liefde is confronterend, oprecht en eerlijk. Ik ben jouw goeroe niet. Ik ben jouw leermeester niet. Ik ben jouw spiegel waar je in kunt kijken en kunt beslissen of je de drek in jezelf nog langer weg wilt stoppen of onder ogen wilt zien. Of je je vrijheid wilt kopen met een vaccin omdat je zo snel mogelijk terug wilt naar normaal. Nou geloof me, het oude normaal heeft ons aan de rand van de afgrond gebracht.

Achter dit alles zit een complot gebaseerd op machtswellust van ongekende hoogte en de wappies onder ons weten dat. Heeft niets te maken met complottheorie maar alles met bereidheid om je kop niet langer in het zand te steken en zelf op onderzoek uit te gaan. Niet langer laten we ons de mond snoeren en in slaap sussen door de hypnotiserende stem van onze minister-president. We leren te vertrouwen op onze eigen wijsheid en kiezen voor de weg naar binnen.

Vrijheid

Vrijheid is een innerlijke staat van zijn. Vrijheid betekent niet dat je kunt doen waar je zin in hebt. Vrijheid betekent dat je de sluiers van illusie tussen de zichtbare en de onzichtbare wereld afpelt in jezelf waardoor je helder kunt zien. Het driedimensionale systeem waar wij onszelf in geperst hebben is niet alleen ziekmakend, het heeft ons van onze goddelijkheid en onze vleugels beroofd. Ons lichaam is een magisch voertuig met een goddelijke potentie. Een voertuig dat jou dient en beschermt wanneer je ernaar luistert en stopt het te vervuilen met chemische medicatie, drugs en vaccinaties. Betekent niet dat je niet doodgaat. Dat doen we uiteindelijk allemaal. Het betekent dat je geen chronisch product gaat worden van een zieke samenleving, maar een levendig en vooral een angstenvrij wezen die nieuwsgierig als een kind de wereld bewandeld en zich niets wijs laat maken. Dit moment, het eeuwige nu is immers het juiste moment om de wereld te veranderen.

Onze jeugd

En dan kom ik bij onze jongeren, onze toekomst. Ik verwonder me dat ik jullie niet zie. En als je al de straat op gaat laat geen rotzooi achter. Hoe zit het met je zelfrespect?
Ik snap er geen pest van dat je naar school gaat terwijl je jouw mooie zelf verbergt achter een masker en je keurig aanpast aan de regels. Begrijp je niet dat die regels niet kunnen veranderen door aangepast gedrag? Jouw leerkrachten zouden wel anders willen, maar zij zijn of voelen zich met handen en voeten gebonden.
‘Onze jongeren steeds meer depressief’, zegt de media. Hoezo depressief? Depressief word je wanneer je denkt dat je slachtoffer bent, wanneer je passief bent. Wanneer je nog nooit voor jezelf bent opgekomen omdat je lieve ouders en de maatschappij alles voor je regelden en je keurig hielpen jezelf aan te passen in de driedimensionale werkelijkheid, ook wel matrix genaamd. Roem, carrière en macht zijn het einde van jouw authentieke zijn. Dus het is de hoogste tijd. Wordt wakker, sta op en grijp je kans. Geloof me, dit zal niet vanzelf overgaan. Jullie zijn de toekomst. Kom in actie. Sta voor wie jij in wezen bent. Dat geeft energie en zelfrespect. Laat je inspireren door de hippiebeweging eind jaren 60 waarin jongeren openlijk in opstand kwamen. Hun motto: Manifesteer liefde en geen oorlog…

Onze kleintjes, laten we zeggen tot een jaar of 12, moeten we met hand en tand beschermen voor onmenselijke testen en ziekmakende mondkapjes. Laat staan dat we deze pure, goddelijke en perfecte wezens laten vaccineren. Dit geldt eveneens voor onze gehandicapten, kwetsbaren en ouderen. Ouders en verzorgers moeten zich eerst maar eens verdiepen in de rommel die ze in deze prachten zielen inbrengen voordat ze toestemming geven.

Nieuwe wereld

Wat ons weerhoudt om een nieuwe wereld vorm te geven is dat we in onze driedimensionale wereld van afgescheidenheid en egoïsme uitsluitend onszelf kunnen zien. Natuurlijk is het vreselijk wanneer je jouw zaak moet sluiten. Dat had echter niet hoeven te gebeuren als iedereen zich had verenigd om alle deuren en harten open te gooien. Want onze deuren kunnen alleen waarachtig open als onze harten open zijn. Harten zijn onze verbinding met zijn – onze verbinding met Liefde – onze verbinding met elkaar, met onze multidimensionale werkelijkheid die elke vorm overstijgt.

Laat je niet weerhouden door angst. Angst voor verlies. Angst om niet bij de groep te horen. Angst voor de dood. Angst voor God. Angst dus om eindelijk te mogen gaan staan voor datgene wat jij in wezen bent.

Mensheid

Wat de toekomst gaat brengen hangt van ons mensheid af. Wakker worden doen we op het juiste moment. Daar kan ik niets aan toevoegen of afhalen behalve dat ik mijn eigen pad moet bewandelen. Maar als je wakker bent en je mond dichthoudt omdat je bang bent die uitzondering te zijn, dan verdien je het predicaat mens niet langer. Dan verkwansel je jouw ziel en geloof me, dat is pas echt een ramp…

Ik hou van jou – want jij bent een andere mij,
Yasmin

Op de valreep

Dit gebeurt er op dit moment in Israël en is ons voorland als we niet wakker worden. Onze minister Sigrid Kaag roept op om het voorbeeld van Israël te volgen en ons zo snel mogelijk te laten vaccineren. Hoe crimineel kun je zijn…
– Kijk, huiver en deel dit aub

 

Luister Blog

Aanmelden Blog

 

Tien over twaalf

Tien over twaalf

De geestelijke strijder strijdt zijn strijd binnenin zichzelf. Hij steekt zijn kop niet in het zand en gaat op onderzoek uit. Wanneer zijn onderzoek op angst stuit, zoals het gebruik van mondkapjes, de gevolgen van een avondklok, vaccinatie of PCR-testen, haakt hij niet af, maar daalt hij nog dieper af in de kerkers van het zelf om te doorvoelen waar hij resoneert op die angst totdat hij de angst heeft ontmanteld.

Great Reset

Angst maakt ons passief en laat ons gewillig de rol van slachtoffer innemen. Als we maar lang genoeg de absurde regels blijven volgen, dan zal alles weer normaal worden. Diep vanbinnen weten we inmiddels wel dat we nooit meer teruggaan naar het oude normaal en dat het hier niet om een virus gaat, maar om iets heel anders. We kunnen onze ogen blijven sluiten voor de werkelijkheid of we kunnen onze angst overwinnen en eigenzinnig op onderzoek uitgaan. En geloof me, dat kan schokkend zijn. Ook ik kon niet bedenken hoe verrot onze uiterlijke samenleving is geworden en hoe kunstig dit allemaal is voorbereid. Ik kan er inmiddels oordeel loos naar kijken: De Great Reset ofwel de nieuwe wereldorde. Er werd in 2018 al patent aangevraagd op het C. virus…

Voor velen is het niet te bevatten dat onze eigen regering – tezamen met alle wereldregeringen – een Masterplan uitwerken dat rond de 2e wereldoorlog is gestart. Toen werden er 6 miljoen Joden en een paar miljoen homo’s en zigeuners vernietigd. Mensen waren geschokt en zeiden: ‘Ik heb het niet geweten’. Nu kunnen we dat niet langer zeggen. We kunnen onze eigen waarheid ontdekken als we de moed hebben ons los te maken uit de kudde om op onderzoek uit te gaan.

Wanneer we onze rol van vrijwillige aanpassing blijven spelen, terwijl we diep vanbinnen weten dat we getuige zijn van de grootste leugen ooit, zijn we medeverantwoordelijk voor datgene wat er in de wereld gebeurd.

Vluchten kan niet meer

Hoewel het inmiddels ver over twaalf is, is het nooit te laat om in onze eigen spiegel te kijken. Naar binnen te keren en te voelen waar en wanneer we zijn afgehaakt. Waar hebben we de kracht van onze ziel, de liefde van ons wezen, in quarantaine gedaan. We deden religie de deur uit. Niet onbegrijpelijk, religie gaat om vormen en rituelen en is buitenkant. Maar de onzichtbare binnenkant, onze ware spiritualiteit, de kracht van het hart, de liefde en de onbegrensde stroom van Leven zijn we niet alleen gaan overschreeuwen, we hebben ook haar aan banden gelegd.

Spiritueel zijn betekent niet dat we onze kop in het zand steken omdat we denken dat met liefde en meditatie alles wel over zal gaan. Spiritueel zijn betekent met je voeten op de aarde staan en te durven zien wat er onder onze ogen gebeurt, zonder daar een oordeel aan te verbinden. Liefde, onvoorwaardelijke Liefde, is een enorme kracht en zij zal uiteindelijk zegenvieren. Zolang we de waarheid ontkennen en angst voelen voor een virus of de gevolgen ervan, zijn we nog niet geworteld in die Liefde en is er nog werk te doen. Zolang we onze verantwoordelijk voor ons lichaam en ons leven uit handen geven en onze deuren massaal sluiten omdat we bang zijn beboet te worden, ons leven of ons inkomen te verliezen, is er nog werk te doen.
Zolang we vanuit schuldgevoel anderen beschermen, in de ontkenning zitten en de angst ons verlamd om onze deuren open te zetten, zullen we niet alleen ons leven en ons inkomen verliezen, maar ook onze zielspotentie, de goddelijke ruimte die we in wezen zijn, het ware Leven.

Het is begrijpelijk dat we in het begin dachten dat er iets vreselijks aan de hand was. Maar op dit moment is er niets wat anders is dan in een normaal griepperiode. Loopneuzen zijn normaal in wintertijd. Net als koorts helpen zij ons lichaam te reinigen. Het is geen reden om je te laten testen. Besmet zijn zegt niets. Wees kritisch, laat je niet hersenspoelen door cijfers. Richt je op feiten en onderzoek hoeveel mensen er afgelopen jaar in jouw omgeving zijn gestorven en waaraan.

Natuur

Jouw lichaam is een prachtig voertuig en heeft een intelligentie en innerlijke wijsheid waar je op mag leren vertrouwen. Hoe minder je erin stopt, hoe beter het functioneert. Soms heb je ondersteuning nodig. Ondersteuning die onze regeringen verbieden maar de natuur in overvloed biedt. Van frank en vrij ademhalen tot wandelen, van knuffelen en aanraken tot vitaminepreparaten, kruiden, homeopathie, enzovoort.

Gedachten zijn krachten. Al wat er in dat koppie van jou omgaat manifesteer je vroeg of laat in de vorm. Realiseer je dat denken gebaseerd op ik en mijn niets meer en niets minder is dan jouw ego die altijd gelijk wil hebben. Maar daarachter ligt jouw tijdloze wijsheid te wachten tot jij haar wakker kust. Daar had je vroeger een prins voor nodig, maar dat doen we nu gewoon zelf. En dan donderen we onze ingepakte 3-dimensionale persoonlijkheid uit de matrix en gaan we onsZelf verkennen. Jeetje, dan wordt het leven pas echt de moeite waard.

Werk aan de winkel

Wij zijn met ruim 17 miljoen mensen. We laten ons toch niet de wet voorschrijven door een handjevol machthebbers die een programma afdraaien op wereldniveau waarvan we inmiddels allemaal weten dat het zacht gezegd geen zuiver koffie is. En die prik brengt ons ook niet terug naar normaal. Integendeel, we kunnen daar aardig abnormaal op reageren, ja zelfs dood bij neervallen. De enigen die dit kunnen keren zijn wijzelf door massaal op te staan en een welgemeend en hardgrondig nee te laten horen. Genoeg, het is genoeg geweest…

Onze kinderen

Het kan niet waar zijn dat we al dat moois, nog zo verbonden met goddelijkheid en mystiek, op de wereld hebben gezet om ze angstig en monddood te laten maken.

Door onze kinderen alles te geven wat hun hartje begeert en elke oneffenheid uit de weg te ruimen, weerhouden we hen ervan om zich te ontpoppen tot weerbare mensen, bewuste spirituele wezens. Wezens die de weg bewandelen van dualiteit naar eenheid, het midden tussen goed en kwaad. Zolang ze echter te klein zijn om voor hun rechten op te komen, zijn wij het die hen, desnoods met ons eigen leven, moeten beschermen.

Lijden is als het breken van een schaal die ons ware zelf ontsluit, volgens Kahlil Gibran. Lijden opent de poort naar heelheid wanneer wij het erkennen en niet wegstoppen met medicatie, drugs en slimme techniekjes. Lijden versterkt onze weerbaarheid, zij maakt dat wij evolueren en het leven in al haar facetten kunnen ervaren. Lijden vormt de basis voor geluk en ware vreugde wanneer we het oordeel loos omarmen.

Het fysieke leven is op natuurlijke wijze begrensd door tijd en ruimte. Waarachtig Leven is een kosmisch spel van risico’s nemen, pijn, vreugde en verwondering voor het mysterie dat op geen enkele manier te verwoorden valt. Waarachtig Leven is voortdurend jouw innerlijke en uiterlijk grenzen verleggen. Dat kan alleen wanneer je de angst voor de dood voorgoed achter je hebt gelaten…

Hoger doel

Geluk is onze ware natuur. Daar hoeven we niets voor te doen. Door God de deur uit te doen verloren we een spiritueel doel in het leven. Techniek, geld en machten buiten onszelf werden onze nieuwe goden. Onze leegte probeerden we op te vullen met bezit en vermaak. Het blijft surrogaat. Vormen zijn tijdelijk en brengen geen blijvend geluk. Hoe meer we aan onszelf toevoegen, hoe meer we ons bewust worden van onze innerlijke leegte.  In tijden van verlies, in tijden van oorlog krijgen we de mogelijkheid om onszelf te overstijgen. Het is de hoogste tijd om op te staan en onsZelf te vinden. Het is de hoogte tijd om naar huis te gaan…

In het Licht van de Liefde,
Yasmin

Luister Blog

Aanmelden Blog

 


John Lennon


 

Niet langer kan ik zwijgen-3

Niet langer kan ik zwijgen-3

Na een verfrissende ochtendwandeling staat handhaving voor de deur. Keurig op 1,5 meter afstand. Meneer kreeg zowel een melding uit de buurt als van de politie dat ik op mijn website mensen oproep om zich niet te houden aan de regel: 1,5 meter afstand.

Al jaren organiseren wij af en toe een open dag voor mijn lezerspubliek. Informeel en stik gezellig. Oké, ik heb dit keer geen nieuw boek geschreven en in vluchtelingen is niemand nog geïnteresseerd. Er is sinds dit voorjaar maar een punt op de agenda en dat punt heet Corona. Hoewel de pandemie aan kracht heeft verloren, is zij nog steeds niet van de agenda verdwenen. Integendeel, we doen er alles aan om de beruchte noodwet er doorheen te drukken en een tweede golf te creëren.
We mogen weer op vakantie. Plotseling zijn er allerlei gebieden in de gevarenzone, zodat we toch niet kunnen gaan waar we willen. Zeker niet als we ons gezondheidsformulier niet op tijd invullen en geen maskers willen dragen die ons niet alleen de adem benemen maar ons letterlijk ziek en monddood maken.

Het lijkt wel of we in een trein zijn gestapt die lang geleden in beweging is gezet en niet te stoppen valt. En dat heeft niet zozeer met de machthebbers te maken maar wel met de manier waarop zij ons aanspreken op goed burgerschap: ‘We doen dit allemaal samen. We moeten er onze schouders onder zetten om dit dodelijke virus uit de wereld te helpen’. En ja daar is de mensheid zeer gevoelig voor. Past er iemand niet in dat straatje dan bel je gewoon de handhaving. Deze mensen zijn immers een gevaar voor de volksgezondheid en ze willen zichzelf vast niet laten vaccineren. Opruimen dat soort…

Wat is er in godsnaam met ons gebeurd dat we niet langer openlijk en oprecht onze mening durven te laten horen. Als dit wel zo is worden we onmiddellijk aangevallen, in het belachelijke getrokken, van Facebook of YouTube verwijderd of krijgen we handhaving aan de deur. Leve de democratie.

Eerlijk gezegd ben ik stomverbaasd dat de grote meerderheid nog steeds in het fabeltje gelooft. En mocht dit niet zo zijn hebben zij gekozen voor de volgende aanpak: Leef je leven achter jouw vier muren. Maak het zo gezellig mogelijk, maar wees op straat een braaf lid van de kudde zodat niemand je iets kan maken. Het gaat vanzelf weer over…

‘Er zijn toch heel veel mensen doodgegaan in dit gebied’. Ja dat klopt. Wij wonen in de brandhaard. Gemiddelde leeftijd rond de 85. Maar wel dood en dat laatste kan niet meer sinds het virus. Geen wonder dat we smachten naar een vaccin wat ons onmenselijker maar op de lange duur misschien wel onsterfelijk gaat maken…

Wij westerlingen hebben sowieso een haat-liefde relatie met de dood. We vinden het moeilijk om te accepteren dat op het moment dat we geboren worden, we er donder op kunnen zeggen dat we doodgaan. Wanneer, dat weet geen mens, zelfs de dokter niet.

Hoe dan ook, als dit alles om het thema gezondheid draait, dan verbaast het me enorm dat we daar zelf zo weinig voor willen doen. En dan praat ik even niet over een alternatieve aanpak. Evenals bij griep is het doorgaans niet anders dan lekker onder de wol kruipen en uitzieken. En als het wel anders is, was er al veel meer aan de hand.

‘Waar wij artsen onze handen vol aan hebben zijn de gevolgen van de lock-down. En dan praat ik even niet over de economische gevolgen. Ik heb nog nooit zoveel psychisch leed gezien. De mens groeit en bloeit aan datgene wat hij nu het meest ontbeert: aanraken en aangeraakt worden’.

We fietsen door de Peel. Ik ervaar dit gebied vol bio- en andere industrieën als zeer deprimerend. Ik word niet alleen bedwelmd door de stank, ik voel de depressie in alles en ik heb moeite met ademen…

Ik ben me ten zeerste bewust dat we met zijn allen jarenlang gesolliciteerd hebben naar een drastische omwenteling. Wees even eerlijk. Zo konden we niet doorgaan. Het lijkt me niet meer dan logisch dat we deze pandemie aangrijpen om ons om te scholen naar een nieuwe manier van leven. Minder materie, meer welzijn. Hoe kunnen we moeder aarde ontlasten, met haar samenwerken, haar danken, haar eren en respecteren.

Ik zie het prachtige Nederland vol met voedselbossen, permacultuur, scharrelvarkentjes en bio-koeien. Geen gif op de akkers maar haar natuurlijk ondersteunen, zodat zij kan blijven naturen. Geen teken- en processierupsen bestrijden maar kijken wat zij ons willen zeggen. Zoals alles ons iets wil zeggen en we zoveel van moeder aarde en haar bewoners kunnen leren door te luisteren.

Mijn God wat is ons lichaam een bijzondere machine, een mirakel. Geen mens kan zoiets in elkaar zetten. Helaas zijn we op weg om het natuurlijke uit het lijf te halen en langzaam te veranderen in robotten. We vertrouwen niet meer op onze innerlijke stem. Het weer wordt gemaakt door de computer. Als die er naast zit zijn we pissig. We hebben niet in de gaten dat de huidige hittegolf en alle natuurrampen veroorzaakt worden door onze egoïstische en eenzijdige manier van leven.

Het is heerlijk om euforisch te doen over schonere luchten als je verboden bent om te vliegen en thuis moet werken. Het is echter van de zotte dat we als het ware staan te trappelen wanneer we weer mogen vliegen, zelfs al mogen we niet knuffelen (behalve in contactsporten tijdens het gebeuren – daarvoor en daarna gelden andere regels…)

Ik begrijp dat het aantal mensen wat niet kan geloven dat we worden opgelicht door onze machthebbers waar we al eeuwen op vertrouwen en die we als onze vaders en moeders zien, nog ontzettend groot is. Of we het echt niet geloven of dat we bang zijn onze baan te verliezen en onze hypotheek niet meer te kunnen betalen is een andere vraag.

Door steeds groter en steeds meer te willen, hebben we een wereld gecreëerd van uiterlijke schijn. We hebben dat zo geniaal vormgegeven dat er nog steeds vluchtelingen zijn die hun leven riskeren omdat ze verblind worden door deze uiterlijke schijn.

Tja we weten het eigenlijk allemaal. Als je dit wilt veranderen dan zal jij dat moeten doen. Dan zal jij eerlijk en oprecht op moeten staan en kun je niet wachten tot de massa wakker wordt. Het gaat er niet om dat je anderen gaat bekeren. Het gaat erom dat jij jezelf niet de mond laat snoeren en je aan gaat passen aan een onrealistische werkelijkheid. Als we daar blij van zouden worden, zou de wereld er gelukkiger uit moeten zien. Ga een poosje voor een supermarkt staan. Oordeel niet maar voel. Het zou zomaar kunnen dat je behoorlijk chagrijnig wordt. Totdat je jezelf realiseert dat je in al jouw openheid de rondslingerende energie hebt opgepikt.

Wat geven we onze kinderen mee als we ze door middel van schooltelevisie gaan voorbereiden op een maatschappij waarin afstand normaal is, zodat zij hun ouders kunnen corrigeren. Een maatschappij waarin ieder die niet als een hondje achter onzinnige regels aanloopt een gevaar is voor de volksgezondheid.

Is het je al opgevallen dat mensen die blijmoedig zijn doorgaans niet zo vaak ziek zijn. Nog sterker, er ook niet bang voor zijn. Nog sterker, ook niet bang zijn om dood te gaan. Weet je hoe dit komt? Deze eigenwijze mensen nemen de volle verantwoordelijkheid voor hun eigen leven en welzijn. Zij leven met hoofdletters en genieten met volle teugen van alles en niets. Zij weten – ik weet – dat ik de specialist ben, de kenner van mijn eigen leven en mijn eigen waarheid. Dat er niemand is die zo uniek is dan ik, die ziek wordt van alles wat niet resoneert in het lichaam. Lichaamsvreemde stoffen maar vooral gedachten. En als ik zo ben dan zullen er ongetwijfeld meer mensen zijn die in geen enkel hokje passen. Godzijdank, dat zijn de rebellen. Wordt wakker. Het zijn altijd de authentieke eenlingen die een nieuwe wereld hebben geïntroduceerd en vormgegeven.

Misdadigers zijn doorgaans niet degenen die in de gevangenis verdwijnen. Misdadigers zijn degenen die moedwillig de wereld naar haar hand proberen te zetten door mensen te hersenspoelen. Door ze te vertellen dat ze vies zijn en zich moeten ontsmetten, zodat hun hele geniale immuunsysteem naar de gort gaat. Vroeger vertelde de kerk ons dat we nooit de hemel op aarde konden beleven. Sinds wij God de deur uit hebben gedaan heeft de media, de farmaceutische industrie, de machthebber en de multinational deze taak overgenomen. Zolang het volk niet begrijpt dat zij de macht hebben en dit gedoogd, kunnen de machthebbers hun gang blijven gaan.

Ik roep jullie niet op om te vechten tegen. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Alles waar je tegen vecht groeit. Ik roep jullie op om in waardigheid te gaan staan voor je eigen Leven, je eigen vrijheid. Dat kan zomaar betekenen dat je uit je familie wordt verbannen. Dat je eigen kind haar rug naar je toekeert. Helaas, we leven in een tijd waarin je geen concessies meer kunt sluiten.

We zijn nog steeds een democratie. Het is niet te geloven dat ik in mijn eigen tuin niet de mensen mag ontvangen waar ik van houd en die van mij houden. We houden geen seks orgieën. We gebruiken geen bewustzijnverruimende middelen (hoewel hasj minder schadelijk is dan sigaretten en drank.) We hebben maar een fout waar je ons op af kunt rekenen en dat is Liefde zonder voorwaarden.
Liefde is Al wat Is. Omdat Jij en Ik en Wij voortkomen uit Liefde, dus ook mijn vrienden uit India en Afrika die niet sterven aan een virus maar van de honger, huilt mijn hart. Want ook dat is Liefde. Niet alleen bezorgd zijn voor je eigen leven. Het voelt zoveel beter om liefdevol en oprecht de wereld en haar bewoners in je grote Hart te sluiten als deel van jouw Zelf.

Dus dank je meneer de handhaver. Hoe kan ik in godsnaam boos op je zijn. En hoe kan ik boos zijn op jou, die deze man getipt heeft en op de politie die mijn site heeft doorgelicht (niet de eerste keer overigens – ik sta op de zwarte lijst sinds ik in al mijn onschuld op verzoek mijn boek ‘Volk van mijn VOLK’ aan ging bieden aan Klaas Dijkhoff in Veldhoven. Ook al was ik daar uitsluitend met Giri, ik maakte plots deel uit van een groep diehards en kreeg de politie aan de deur. Aardige lui overigens.

Tja zo zit de wereld op dit moment in elkaar. Als je het niet eens bent met het beleid zal het beleid jou vriendelijk doch nadrukkelijk laten voelen waar je thuishoort. Terug in je hok. In een vierkant, alles omvattend, alles geregelde samenleving waar we onze vrije wil uit handen hebben gegeven en ons lichaam bezit is geworden van de gevestigde orde. Waar geen plaats meer is voor enige vorm van creativiteit, laat staan dat je geacht wordt zelfstandig te denken.

En nogmaals, ik kan het me niet voorstellen, maar als we met zijn allen deze wereld willen, dat zal ik daar ongetwijfeld mijn weg in vinden. Want mijn spirit kent geen grenzen. Zij raakt natuurlijk aan en durft zich te laten raken. Ware vrijheid ligt besloten in de peilloze diepte van het Hart. Niemand maar dan ook niemand, zal dat ooit van mij weg kunnen nemen…

Om Shanti,
Yasmin

De vluchteling ontmenselijkt

De vluchteling ontmenselijkt

Op zekere dag worden we wakker en zullen we begrijpen dat we water niet kunnen beletten om naar de zee te stromen.

Voedsel

Maak hen het leven zo zuur mogelijk dan blijven ze wel weg. Dat was en is het beleid in de Griekse detentiekampen. Je staat uren in de rij voor voedsel wat je alleen eet omdat je je maag moet vullen of je kiest ervoor om ook dat van je maandelijkse bijdrage te doen ook al krijgt de Griekse regering zo’n 6 Euro per dag om jou te voeden…

Overlevingskracht

Hier in Samos is weinig tot geen ondersteuning. Het resultaat is een enorme overlevingskracht in de mensen zelf. Ze moeten hun eigen tenten kopen dus bouwen ze heel creatief voor bijna hetzelfde bedrag iets beters en koken ze zoveel mogelijk hun eigen voedsel. ‘Tja maar dat kan niet’, zegt de burgemeester. ‘Het moet hier geen vakantiedorp gaan worden…’

Afspraak

Iedere asielzoeker moet in het bezit zijn van een medische verklaring. Zonder medische verklaring wordt je procedure niet gestart. Iedere vluchteling kreeg in het verleden via de enige dokter in het kamp een afspraak voor het ziekenhuis. Dat beleid veranderde drastisch met de komst van de nieuwe regering. Het hele vertaalteam werd op straat gezet en de mensen moesten in de rij gaan staan voor het ziekenhuis. Dus sliepen ze voor het ziekenhuis in de bittere kou in de hoop om die dag bij de gelukkigen te horen.
Ook dit is inmiddels gestopt. Nu krijgen de nieuwkomers voorrang en de mensen die al maanden of zelfs jaren hier verblijven zijn niet langer in beeld…

Registratie

Voorheen moest je elke maand je registratiekaart vernieuwen. Je naam stond netjes op het bord als het jouw beurt was. Geen punt.
Nu moet dit elke 14 dagen. Als je 5 dagen te laat bent omdat het systeem het niet aan kan word je gewoon uit het systeem gegooid…

Massel

Om twee uur ‘s morgens staat Toure in de rij met 95 anderen om zijn registratiekaart te vernieuwen. Toure heeft massel. Hij is twaalf uur later aan de beurt. Net voor sluitingstijd.
Bassirou en vele anderen zijn minder gelukkig. Hij haalde het niet en staat vanaf 1 uur vannacht opnieuw in de rij. Hij verbergt zijn frustratie achter zijn eeuwige lach. Mijn hart huilt en dat niet alleen. Ik ben woedend. Hoe onmenselijk kun je zijn.

Deportatie

Wanneer je 5 dagen te laat bent, ook al is het niet jouw fout, word je uit het asylsysteem gegooid. Dan mag je een advocaat gaan zoeken die de boel weer in orde moet maken. Tegen betaling uiteraard. Die krijgt 10 dagen om in beroep te gaan. Doorgaans een onmogelijke zaak.
Als dat niet lukt gaan de jongens naar de gevangenis in Mytelini op het eiland Samos.
Hier worden alle – voornamelijk alleenstaande zwarte mannen – van de verschillende eilanden bijeengebracht om vervolgens gedeporteerd te worden naar Turkije. Op dit moment zijn dat er zo’n 30 per dag…

Illegaal

In Turkije gaan ze doorgaans meteen de gevangenis in en ALS ze daar al aan ontsnappen kunnen ze geen kant op. Vind je illegaal een baantje word je zwaar onderbetaald. Asiel krijg je in Turkije als Afrikaner zeker niet. En zonder paspoort kun je niet terug naar je thuisland ALS je dat al ZOU kunnen.

Opinie

Na de demonstratie 24 januari, waarin de Grieken eisen dat de asielzoekers op de eilanden uitsluitend geregistreerd en teruggestuurd worden OF doorgestuurd naar het vasteland, verschijnen er schokkende opinies over vluchtelingen onder Samos24 op het internet…

Engel

Hij wordt uitgescholden voor Melak. Dat betekent hier geen Engel zoals in Afrika maar gek. ‘Hoe voelt dat’, vraag ik. Hij kijkt me aan met zijn ogenschijnlijke eeuwige lach en haalt zijn schouders op. Het raakt hem inmiddels niet meer…

Lieverdjes

En JA, het mag gezegd worden, ook de zwarten zijn niet allemaal lieverdjes. Ze vechten dan wat sympatieker als de Arabieren, maar zij stelen ook.
Als Bassirou ziet dat er gestolen wordt in de KiloShop door een Afrikaan, spreekt hij de knaap aan: ‘He Broeder, dat zou ik niet doen. Je bezorgt niet alleen jezelf een slechte naam, maar alle Afrikaners…’

Misstap

Het is hier al net zoals overal. Vele bewoners weten elke misstap te benoemen van de jongens. Dat de grote meerderheid, laten we zeggen 95 procent, zich meer dan voorbeeldig gedraagt onder omstandigheden waarin de gemiddelde Europeaan de hele boel met de grond gelijk zou maken of knettergek zou worden, wordt niet gezien…

Sprakeloos

Een vriendin hier die iets van de wereld heeft gezien vertelt me dat de mensen lui en smerig zijn. ‘Ze komen uitsluitend voor het geld, zijn niet beschaafd en hebben geen of weinig opleiding…’
Ik ben sprakeloos. Ik nodig haar uit om kennis te maken met onze vrienden in ons huis. Ze weigert pertinent. Stel je voor dat ze zou ontdekken hoe ze werkelijk zijn. Helaas denkt de meerderheid er zo over en de rest houdt wijselijk haar mond uit angst om van het eiland verbannen te worden…

Schaduwzijde

Natuurlijk begrijp ik ook de Grieken. Deze situatie is niet gezond. Maar laten we eerlijk zijn. De Grieken zijn niet uitsluitend lieverdjes en de asielzoekers niet allemaal criminelen. Het gedwongen verblijf van vluchtelingen op de eilanden maakt bij vele Grieken hun zorgvuldig verborgen schaduwzijde zichtbaar die zij, zoals de meerderheid, onmiddellijk buiten zichzelf projecteren. Ons gedrag is immer de schuld van anderen…

Geld

Laten we geld naar Afrika sturen zodat ze daar kunnen blijven, is de gedachte van velen en ook het beleid van de Europese Unie.
Geld sturen naar Afrika is geen oplossing. Beleidsmakers zouden dat kunnen weten als ze de moeite zouden nemen om er zelf naartoe te gaan en waarachtig het lef te hebben onder de mensen te leven. Dan zouden ze ontdekken dat regeringsleiders doorgaans keurig ja en amen knikken en vervolgens het geld lekker in hun eigen zakken stoppen om zichzelf, hun familie en hun stamleden te verrijken. En dat is niet alleen omdat ze zoveel corrupter zijn dan wij. Afrikaners denken en leven totaal anders. Het gezin staat centraal. Als ze al voor economische redenen komen dan is dat niet om zichzelf te verrijken, maar zijn ze hier om hun familie in het thuisland de mogelijkheden te geven een beter bestaan op te bouwen en hun jongere broers en zusters naar school te sturen.

Horizon

Maar velen komen niet voor economische redenen maar omdat ze hun land moeten ontvluchten vanwege politieke of andere redenen. En geld is uiteindelijk niet het belangrijkste issue. Ook al lijkt dit ogenschijnlijk zo. Anno 2020 moeten mensen de kans krijgen om hun vleugels uit te slaan en hun horizon te verbreden. Zoals wij Europeanen dit al decennia lang ongestraft kunnen doen.
Om jezelf te leren kennen moet je kunnen vergelijken. Om jouw thuissituatie te waarderen, moet je eerst aan den lijve ervaren hoe andere stammen en landen dat doen. Dat kun je niet leren door de tv of via de sociale media.
En laten we nu even eerlijk zijn. We hebben Afrika lang genoeg uitgebuit. We hebben lang genoeg de hoofdrol willen spelen in dit theater dat schepping heet. Het is nu de hoogste tijd dat anderen diezelfde kans krijgen…

Smokkelaars

Je denkt toch zeker niet dat je deze stroom kunt stoppen door muren op te werpen of gesloten kampen te bouwen. Er zijn miljoenen mensen die zichzelf hieraan verrijken. Niet alleen de smokkelaars en de Ngo’s.
Los van dit alles, hoe kun je in godsnaam het water verbieden om haar natuurlijke aard te volgen en naar de zee te stromen…

Tegenspoed

Trauma’s ontstaan doorgaans pas
nadat de mensen hier aankomen. Deze volkeren kun je niet vergelijken met ons Europeanen. Zij kennen doorgaans niet de slogan dat het je recht is om gelukkig te zijn. Leven, dood en tegenspoed zijn zaken waar zij dagelijks mee geconfronteerd worden en die ze doorgaans op een natuurlijke manier verwerken.

Vernieuwd

Zo was ik eens in Zuid Afrika aanwezig bij een groepssessie, zo verdraaid krachtig, waar geen therapeut aan te pas kwam. Maar op het einde van de avond ging ieder verfrist en vernieuwd naar huis.
Wij Europeanen en Amerikanen hebben een hele industrie opgebouwd. We zijn inmiddels gewend om normale leefsituaties te verheffen tot problemen zodat we iedereen die afwijkt van wat wij normaal vinden in hokjes kunnen stoppen en zo ons geld kunnen verdienen. De afwijkende, inmiddels bijna meerderheid, heeft ons immers nodig om zich ‘normaal’ te voelen, zodat ze veilig bij de kudde kunnen horen. Al datgene wat iedere vooruitgang en waarachtige spirituele groei in de weg staat…

Verschrikkingen

Geloof me, op het moment dat de mensen aankomen op de eilanden zijn ze, ondanks alle verschrikkingen die ze doorgemaakt hebben, dankbaar en blij. Ze hebben hun doel bereikt en zijn er van overtuigd dat ze vrij zijn en dat het vanaf nu alleen maar beter kan worden. Vanaf dat moment begint de realiteit langzaam en zeker door te dringen. De gevangenis waarin ze hier zijn beland heeft geen open deuren meer. Dromen spatten uit elkaar. Vooral de mannen worden niet gezien en erkend. Ze voelen zich ongewenst en schieten enorm te kort in hun rol als beschermers van vrouwen en kinderen. Elk initiatief om iets te ondernemen wordt de kop ingedrukt. Langzaam maar zeker raken zelfs de sterksten zichzelf kwijt. Ze slapen niet meer en vallen ten prooi aan depressies en vreselijke dromen. De dingen die ze hebben meegemaakt kunnen niet op een natuurlijke manier verwerkt worden en gaan hen nu achtervolgen.
Vrouwen, kinderen en gezinnen mogen naar het vasteland. Alleenstaande mannen blijven achter. Dat zij veelal een vrouw en kinderen achter moesten laten in hun thuisland die ze, evenals hun moeders, ontzettend missen, wordt gemakshalve vergeten…

Erkend

Denken jullie nu echt dat de zwarte jongens niet in de gaten hebben dat zij minder mogelijkheden hebben dan hun Arabische vrienden. Zij worden niet erkend en omarmd en worden bij voorbaat gezien als probleem. Zij mogen op vele plaatsen niet eens binnen komen.

Omstandigheden

Kortom, de meeste mensen zijn niet getraumatiseerd als ze hier komen. Ze raken getraumatiseerd omdat ze in onmenselijke omstandigheden moeten leven. En als ze zouden weten dat er een uitweg was zouden ze ook dat kunnen accepteren. Maar de meeste mannen die hier langer zijn weten inmiddels maar al te goed wat er boven hun hoofd hangt. Ze zien het dagelijks voor hun ogen gebeuren…

Vormen

Wat zou de situatie er anders uit kunnen zien als we het lef hadden om ons op ongebaande paden te begeven. We zouden ongetwijfeld nieuwe mogelijkheden ontdekken. Nieuwe verrijkende vormen van samenleven…

God

De Griekse demonstranten hebben het niet tegen kunnen houden. De bouw van het nieuwe gesloten kamp is in volle gang. En wat dat voor de mensen en het eiland gaat betekenen, ik weet het niet. Alleen God weet…

Onschuld

En ondertussen stuurt Turkije haar mensen om het Griekse vluchtelingenbeleid te controleren en wast Europa haar handen in onschuld…

Om Shanti,
Yasmin
-1 februari 2020

HET LAATSTE NIEUWS
Griekenland wil drijvende muren in de zee zodat de bootjes niet langer de mogelijkheid hebben om de kust te bereiken…

Statenloze alleenstaande KOERDEN  krijgen doorgaans geen asiel. De nieuwe regering in Griekenland gaat de puntjes op de I zetten en wil ze terugsturen naar Turkije. Europa wordt wakker…

ACHTERGROND-INFORMATIE

DOORSTUREN GRAAG… 
Aan politici en belanghebbenden.
Zie ook: ENGELSE BLOG